Share

YOU CAN EASILY RECOGNIZE THEM (56:7) BY WHAT THEY ARGUE (KORAN 47:30)

SHARE

Solat Bukanlah Sembahyang Ritual

Draft

Ingatlah! (لا) Jangan (تطعه) patuh kepadanya (واسجد) dan sujudlah (واقترب) serta dekatkanlah (96.19).

Perkataan "Jangan! Jika tidak dia menghentikannya" merujuk kepada

Ubun-ubun pendusta (lagi) bersalah


perbuatan melarang hamba bersolat
perbuatan tidak berada di atas kebenaran
perbuatan tidak berada di atas keadilan

perbuatan mendustakan (?)

perbuatan berpaling

perbuatan tidak menyedari Allah MelihatKesemua perkara di atas pula merujuk kepada 'perbuatan melampaui batas'

Perbuatan melampaui batas pula merujuk kepada

merasa diri sudah cukup
tidak sedar ada perhitungan

Merasa diri sudah cukup pula merujuk kepada

tidak mengkaji penciptaan alam
tidak mengkaji penciptaan diri
tidak melihat sifat Allah Maha Pemurah (melaksanakan perjanjian)
tidak berusaha mencari hidayah Allah (mengajar/pena)
tidak sedar manusia tidak mengetahui apa-apa

- - - - -
Orang-orang Arab lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya, dan sangatlah patut mereka tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya. (9.97)

Salla Menurut Al-Quran


Kata Sallā (4) (yang beerti komitmen/kewajipan) atau setiap turunan dari akar kata yang sama TIDAK PERNAH digunakan untuk merujuk tindakan penyembahan atau pelaksanaan turutan gerakan tubuh. Kata Sallā itu selamanya merujuk pada menjunjung tinggi atau mematuhi komitmen atau kewajipan.

Akar kata Sallā adalah ṣād lām wāw (ص ل و).

Akar kata ini muncul dalam Al Quran dua kali pada Surat 75 Ayat 31 dan Surat 96 Ayat 10. Kata-kata itu secara berturut-turut ditulis dalam kalimat-kalimat pendek Falā ṣaddaqa walā ṣallā dan ʿAbdan idhā ṣallā.

Para penerjemah mengatakan kata Sallā pada kedua ayat tersebut merujuk pada Sembahyang Ritual. Padahal tidak demikian. Perenggan berikut akan menjelaskan kebiasaan dalam tingkah laku yang khusus ini.

Bahasa Arab

Bahasa Arab memiliki kosa kata yang berasal dari akar kata. Bentuk yang berbeza daripada akar kata yang sama akan menghasilkan rumpun-rumpun kata baru dan umumnya. Rumpun kata ini tersusun sesuai dengan wadah atau pola vokal yang telah terbentuk melalui penambahan awalan atau akhiran tertentu. Kata kerja bahasa Arab memiliki dua ‘suara’- aktif dan pasif.

Awalan digunakan dalam tata bahasa selain kata kepala atau judul, yang biasanya tidak boleh berdiri sendiri. Hal yang umum ditemukan di dalam Al Quran awalan seperti ‘Ma’ atau ‘Mu’ diletakkan sebelum tanda tata bahasa untuk membentuk kata baru dalam kelompok yang sama. Dua bahagian yang digabungkan tersebut ditulis sebagai satu kata.

Akhiran yang digunakan dalam tata bahasa diletakkan setelah kata lain sehingga terbentuklah kata baru. Akhiran menentukan termasuk ke dalam pengelompokan mana kata baru tersebut. Hal ini muncul hanya dalam bentuk perfek dan imperfek dan kata-kata tersebut tersusun sesuai dengan wadah atau pola yang telah terbentuk.

Kalimat tak sempurna (imperfek) dibentuk dengan menambahkan awalan dan akhiran yang menunjukkan bentuk kata kerja juga sesuai dengan jenis kelamin dan jumlah pelaku tindakan itu. Dengan demikian tidak ada kelemahan maupun keraguan dalam bahasa Arab.

Bahasa Arab yang digunakan dalam Al Quran sangat jelas dan ringkas, namun ada yang berpendapat bahawa bahasa Arab yang ada di dalam Al Quran rendah mutunya sebagai bahasa yang definitif/pasti.

Sebaiknya perlu diingat bahawa pada ketika penulisannya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling berkembang pada ketika itu. Dari perspektif lain, Tuhan telah menggunakan bahasa yang paling mutakhir dan sebenar pada masa itu untuk menjelaskan pesanan-Nya yang bersederhana dan sempurna.

Bagaimanapun, saya ragu setiap orang di bumi ini menggunakan bahasa Tuhan, oleh kerananya dengan bijaksana Dia memilih menggunakan bahasa yang umum pada ketika itu. Namun demikian, selanjutnya, pemutar-balikkan kata dan makna dalam bahasa Arab telah mengotori penggunaannya dalam Al Quran.

Kepincangan

Beberapa contoh diantaranya adalah:

(1) Ini akan diucapkan kepada semua umat manusia di akhirat: Falaa sod-daqor walaa Sallā.

      Para penganut Agama Arab mengatakan:
      ‘Dia tidak jujur dan tidak sembahyang’ (Surat 75 Ayat 31).

      Makna sebenarnya adalah:
      ‘Dia tidak jujur dan tidak berkomitmen’.

(2) Tuhan merujuk kepada Bani Israil: Wa-aqimus-Sallaa-ta wa-atuz zakaa [5]

      Orang Arab berkata:
      “Tunaikanlah solat dan bayarlah zakat’ (Surat 2 Ayat 43)

      Makna sebenarnya adalah:
      ‘Junjung tinggi komitmen dan jagalah kemurniannya’.

(3) Ini diucapkan oleh nabi terakhir: In-naa Sallaa-ti wa-nusuki.

      Mereka memutar lidah mereka dan mengatakan:
      ‘Solatku dan pengorbananku’ (Surat 6 Ayat 162).

      Makna yang sebenarnya adalah:
      ‘Komitmenku dan pengorbananku’.

(4) Ini diucapkan oleh orang-orang Shuaib pada masanya: Ya-shu-‘aib aa-Sallaa-tu-ka.

      Agama Arab mengatakan:
      ‘O Shuaib, tegakkanlah solatmu’ (Surat 11 Ayat 87).

      Makna yang benar adalah:
      ‘O Shuaib, junjung tinggi komitmenmu’.

(5) Ini diucapkan oleh Isa putra Maryam ketika dia masih bayi: Wa ausaa-ni bi-Sallaa-ti.

      Akan tetapi, orang-orang Arab itu mengatakan:
      ‘Saya diperintahkan menegakkan solat’ (Surat 19 Ayat 31).

      Makna yang benar adalah:
      ‘Saya diperintahkan menjunjung tinggi komitmen’.

Nabi-nabi & Sallā

Kata-kata yang berbeza digunakan dalam bahasa lain pada masa nabi-nabi lain untuk ‘Komitmen’ atau ‘Kewajipan’ (tanggung-jawab). Dalam bahasa nabi terakhir, komitmen itu disebut Sallā atau terkadang Sallaa atau sama dengan turunan kata dengan akar kata yang sama.

Orang-orang Midyan, Bani Israil dan Isa putra Maryam bukanlah orang Arab, tetapi Tuhan berfirman bahawa mereka mengucapkan kata Sallā yang sama dalam bahasa mereka. Namun itu tiada satupun nabi sebelum Muhammad berbicara tentang sembahyang ritual ketika mereka mengucapkan padanan kata Sallā dalam bahasa mereka. Oleh kerana itu, kata Sallā atau turunannya tidak dapat dialihkan maknanya menjadi solat.

Berfikir sebaliknya, terdapat kekeliruan melaui bacaan konteks dengan skala yang besar. Kata Sallā (komitmen) dan turunannya muncul di berbagai ayat dalam Al Quran. Terjemahan Arab modern membuat kita percaya bahawa ada banyak perbezaan makna untuk kata yang sama dalam ayat-ayat yang berbeza. Hasil dari keraguan ini telah menimbulkan banyak kebimbangan.

Orang yang memegang tradisi tetap bersikap keras bahawa Sallā yang kita ketahui ketika ini merupakan solat yang sama yang dijalankan sesuai waktu tertentu yang disertai dengan ritual gerakan fizikal. Tidak wajar rasanya bila berpikir bahawa Tuhan menyarankan sesuatu yang bersifat duniawi dan membosankan.

Pemimpin Agama

Salah satu perdebatan besar antara Sunni dan Shiah (6)  adalah sekitar solat ritualistik yang ideal dalam Al Quran. Para ulama Arab akan bertanya, ‘Lalu bagaimana kita akan solat jika kita hanya tergantung pada Al Quran saja’?

Ini sama sekali bukanlah pokok persoalannya. Persoalan yang sebenar ialah: Apakah masih perlu dipersoalkan bahawa kita memerlukan yang lain selain dari Quran?

Secara realitinya banyak agama di dunia ini memiliki satu kesamaan, iaitu semua pemimpin agama mereka memiliki kuasa ekslusif untuk meragukan pengikutnya, secara lembut mahupun kekerasan. Namun itu para pengikutnya tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meragukan mereka akan hal-hal yang bersifat keagamaan. Oleh itu dakwaan bahawa amalan ini berhasil tidak membuktikan kebenarannya. Terdapat banyak bentuk pemerintahan mengambil strategi yang sama bagi mencapai kejayaan besar dan mengaburi kebenaran.

Begitu juga jika kita bertanya kepada pendita Kristian mengapa mereka mengatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan padahal Kitab Injil mengatakan bahawa dia mengabdi Tuhan yang menciptakannya? Pendita Kristian akan mencari jalan bagi mengelak dari pertanyaan itu.

Sama keadaannya bila kita bertanya kepada pemimpin Agama Arab, mengapa mereka melakuan ritual sembahyang lima kali sehari dan menghadap berhala batu di Mekah padahal hal ini tidak dinyatakan dalam Al Quran? Mereka juga akan mencari jalan untuk mengelak sepertimana pendita Kristian. Memang, dengan begitu banyaknya orang yang mengelak persoalan sebegini tentunya menunjukkan ketidakkonsistenan yang sangat besar.

Bagaimanapun, jika mereka tidak dapat menjelaskan apa yang mereka akui adalah benar dan tertulis, maka itu pasti merupakan ciptaan atau palsu. Jawapan kebiasaannya bahawa keimanan sebagai komponen yang hilang dan diperlukan dalam menjelaskan sesuatu situasi adalah tidak tepat. Bagaimanapun, keimanan adalah berkaitan pengakuan terhadap sesuatu yang belum terjadi, bukan sebagai jawapan atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan tepat. Gagasan yang sejauh ini telah dikemukakan merupakan lompatan keimanan dalam menghadapi ketidakkonsistenan.

Sememangnya inilah pengakuan para pemimpin Agama Arab bahawa tiada solat ritual di dalam Al Quran. Hakikatnya solat ritual mereka (orang Arab) TIDAK diwahyukan kepada nabi terakhir sesuai dengan Cara Hidup yang ditentukan Tuhan. Kita tahu kerana kita membaca Kitab Al-Quran.

Sallā sebagaimana yang terdapat di dalam Al Quran hanya menunjukkan kewajipan, ikatan, dan komitmen, iaitu hal-hal yang harus dijunjung tinggi manusia atau hal-hal yang harus mereka patuhi di antara mereka sebagaimana ditentukan dalam Al Quran. Titik. Akan tetapi perbezaan harus dibuat bahawa tiada di dalam Al Quran yang menyatakan bahawa Sallā adalah sebuah ritual yang dilaksanakan oleh manusia UNTUK Tuhan. Oleh kerana itu, kebenaran yang tidak dapat disangkal ini harus diketahui oleh umat Muslim.


Komitmen Sesama Manusia


Surat 5 Ayat 106 menyatakan:

Hai orang-orang yang beriman, kamu harus menghadirkan saksi bila kematian menjelang; untuk membacakan warisanmu yang dilakukan oleh dua orang yang setara di antara kamu; atau orang asing bila nyawamu terancam ketika kamu bepergian. Bila kamu tidak merasa yakin terhadap mereka, tahanlah mereka setelah mereka berkomitmen pada diri mereka (Sallaa-ti) yang menjadikan mereka berdua berjanji demi Allah. ‘Kami tidak akan mengambil kesempatan untuk mendokong siapapun bahkan untuk kerabat terdekat sekalipun. Kami tidak akan menyembunyikan bukti-bukti di hadapan Allah. Jika kami melakukannya, maka dosa itu akan ditimpakan kepada kami [7].

Ayat itu menyatakan, ‘Setelah dua orang asing yang boleh sahaja orang Yahudi atau Nasrani berkomitmen kepada diri mereka/Sallaa-ti, suruhlah mereka bersumpah atas nama Tuhan’. Ini tidak memerlukan pelaksanaan solat ritual di hadapan orang yang sekerat itu. Sebaliknya mereka diminta untuk berjanji dengan sungguh-sungguh kepada orang itu di hadapan Tuhan. Ini merupakan contoh Sallaa-ti (komitmen) antara sesama manusia.

Komitmen sesama manusia adalah bagi memenuhi kewajipan atas janji-janji mereka di hadapan Tuhan Yang Esa. Sederhana.

Surat 9 Ayat 4 sampai 6 mengatakan:

Kecuali kamu mengadakan perjanjian dengan para penyembah berhala dan kemudian mereka tidak melanggar segala sesuatu dengan kamu dan mereka tidak membantu siapapun untuk melawan kamu, maka selesaikan perjanjian kamu dengan mereka hingga tiba batas waktunya. Tentu Allah mencintai mereka yang takut kepadanya (Surat 9 Ayat 4).

Dan bila bulan-bulan yang dilarang telah berlalu, maka kamu dibolehkan untuk memerangi para penyembah berhala itu dimanapun kamu menjumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di setiap tempat dan bila mereka bertaubat dan menjunjung tinggi kewajipan (Sallā-ta wa-atu-zakaa) dan menjaga kemurnian, maka berilah mereka (orang musyrik) kebebasan untuk bergerak.  Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang (Surat 9 Ayat 5).

Dan bila salah satu di antara para penyembah berhala itu meminta pertolongan darimu, lindungilah dia kemudian biarkan ia mendengar firman-firman Allah, selanjutnya hantarkanlah mereka ke tempat yang aman; ini kerana mereka adalah orang-orang yang tidak tahu (Surat 9 Ayat 6) .

Surat 9 Ayat 4-6 membimbing kita memperlakukan para penyembah berhala secara baik dan bahkan menghantarkan mereka ke tempat yang aman. Dengan pemikiran inilah penulis hendak menyatakan kembali sikapnya terhadap upaya pencarian kebenaran.

Mereka di atas yang dilindungi mungkin masih tetap menjadi penyembah berhala. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan prasangka itu; tetapi, kita diperintahkan untuk memberikan seberkas cahaya dan pemahaman. Dengan memahami dan MELAKSANAKAN perintah dalam ayat ini sendiri akan mengubah seluruh wajah Islam, sebagaimana yang kita ketahui. Siapa lagi kecuali Tuhan yang dapat menciptakan dunia seperti ini yang berlawanan dengan dunia yang kita tinggali ketika ini (Surat 9 Ayat 5).

Inti dari ayat ini yang berhubungan dengan riwayat para penyembah berhala menyebutkan kewajipan-kewajipan umat Muslim. Bila dan bila pun para penyembah berhala bertaubat dan mengharapkan kedamaian, maka menjadi kewajipan umat Muslim untuk menjunjung tinggi kedamaian dan memberikan kebebasan kepada mereka. Sekali lagi, Al Quran menunjukkan kesopanan dan kebaikan di hadapan musuh-musuhnya. Islam tidak memaafkan perlakuan buruk terhadap orang-orang yang mengancam atau menganiaya dirimu (Surat 9 Ayat 5). Pada akhirnya, Sallaa-ta dalam contoh ini merujuk pada konsep penyembahan berhala yang disepakati untuk mempertahankan penawaran akhir mereka. Contoh lain sekitar kisah Nabi Syuaib yang berkomitmen untuk mengubah umatnya. Mereka yang menolak komitmen itu menentangnya. Surat 11 Ayat 85-87 menguraikan:

Hai kaumku, berikanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan orang-orang terhadap barang-barang mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi. Persediaan yang lebih sedikit dari Tuhan akan lebih baik bagimu, jika kalian benar-benar beriman. Aku bukanlah penjagamu. Mereka berkata, ‘Oh Syuaib, apakah komitmenmu (Sallaa-tu-ka) melarang kita untuk memuja apa yang dipuja orang tua kami, dan melakukan apapun yang kami inginkan dengan uang kami? Sesungguhnya kamu sangat baik dan bijaksana. Itu adalah riwayat Nabi Syuaib dalam Al Quran. Komitmen yang coba dijalin oleh Shuaib terhadap pengikutnya adalah jangan menipu dan jangan merusak bumi. Ini adalah perilaku sederhana yang tidak diterima oleh rekan-rekannya. Oleh kerana itu, mereka berkata kepada Syuaib. ‘Oh Syuaib, apakah komitmenmu (Sallaa-tu-ka) melarang kita untuk memuja apa yang dipuja oleh orang tua kami, dan melakukan apapun yang kami inginkan dengan uang kami?[8]

Sallā di sini dengan jelas merujuk pada komitmen untuk berbuat baik dan bermoral. Komitmen yang diperintahkan kepada manusia adalah jangan menipu, jangan merusak bumi, dan bersikaplah adil. Sangatlah jelas bahawa istilah itu telah disalahgunakan dengan amat terlalu. Ini menjelaskan mengapa para pemimpin Agama Arab secara empati menyatakan bahawa tidak ada maklumat sama sekali mengenai sembahyang lima kali dalam sehari di dalam Al Quran dan oleh kerananya bertentangan dengan mereka sendiri tentang apa yang mereka nyatakan sebagai pilar yang mutlak bagi Agama Islam. Mereka menyalahkan diri mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Tidak ada hal mengenai sembahyang lima kali dalam sehari. Betapa menyedihkannya mereka melakukan kebenaran dan kesalahan pada ketika yang sama.


KOMITMEN MANUSIA PADA DIRI SENDIRI

Surat 2 Ayat 276-278 mengatakan:

Allah meniadakan pengambilan keuntungan secara tidak sah (riba) tetapi mendorong pemberian sedekah dan Tuhan tidak menyukai orang-orang kafir yang selalu berbuat dosa. Tentunya bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan menjunjung tinggi komitmen (Sallaa-ta) serta menjaga kemurnian (wa-a-tuz-zakaa), Allah akan memberikan pahala. Dan tidak akan ada ketakutan bagi mereka, dan mereka juga tidak akan bersedih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau mengambil sisa dari perbuatan riba itu, jika memang kamu orang-orang yang beriman kepada Allah.

Persoalan riba atau pengambilan keuntungan yang tidak sah ini dimulai dari Surat 2 Ayat 275 dan diakhiri dalam Surat 2 Ayat 281. Riba adalah perbuatan buruk dan janganlah kamu melakukannya (Surat 2 Ayat 275) . Tuhan mendokong pemberian sedekah dan Dia membenci orang-orang yang melakukan riba (Surat 2 Ayat 276) . Orang-orang yang beriman tidak boleh melakukan riba dan mereka wajib mematuhi komitmen mereka (Sallaa-ta), dan menjaga kemurnian dengan tidak melakukan perbuatan itu (Surat 2 Ayat 277) dan mereka harus segera menghentikan jika mereka melakukannya, meskipun ada hutang yang harus dibayar (Surat 2 Ayat 278). Jika tidak, Tuhan dan Rasulnya akan memerangi mereka (Surat 2 Ayat 279). Bila seorang penghutang sedang dalam kesukaran, berilah dia waktu, jika tidak maka anggap hutang itu sebagai sedekah (Surat 2 Ayat 280). Apapun yang kamu lakukan, Tuhan mengetahui segalanya dan bertakwalah pada hari yang besar (Surat 2 Ayat 281).

Sallaa-ta[9] yang disebutkan pada Surat 2 Ayat 277 adalah komitmen kita untuk berhenti mendapatkan penghasilan dari riba (memperoleh keuntungan yang tidak sah) dan mempertahankan komitmen kita dengan mencegah diri kita melakukan perbuatan tersebut. Kita tidak melakukan solat ritual untuk mencegah perbuatan riba, tetapi kita harus berkomitmen pada diri sendiri dengan mengorbankan ketamakan dan berbuat kebajikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini kita membuat Sallaa-ta untuk diri sendiri.

Kata Sallā adalah tidak meragukan ajaran Tuhan dalam Al Quran, yang merupakan kewajipan bagi segenap umat manusia. Semua manusia harus menjunjung tinggi Sallā mereka. Bahkan orang-orang musyrikin sekalipun harus menjunjung tinggi komitmen mereka, Sallā (ayat-ayat tetang hal itu disajikan dalam Perenggan-peranggan berikut). Dengan menjunjung tinggi komitmen Sallā di antara kita sendiri, kita mengorbankan ego kita, musuh dalam diri kita untuk mematuhi din yang diperintahkan. Oleh kerana itu, dalam Surat 6 Ayat 162 kita diminta untuk mengatakan:

Katakanlah, ‘Komitmenku (Sallaa-ti) , pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan Alam Semesta’.


KOMITMEN TENTANG KEYAKINAN

Segala sesuatu yang dilakukan manusia haruslah kerana Allah dan mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan ritual apapun untuk berdoa kepada-Nya atau menyembah-Nya. Semua yang diperintahkan kepada mereka adalah beriman kepada Tuhan, bersikap tulus dalam mengabdi kepada-Nya serta menjunjung tinggi komitmen dalam menjalankan kehidupan yang selayaknya dengan melakukan kebajikan dan kerja yang baik. Solat ritual dan penyembahan adalah cara singkat para penyembah berhala untuk memberikan kepuasan kepada para penyembah berhala sehingga mereka telah melepaskan kewajipan mereka kepada Tuhan ketika mereka harus benar-benar melepaskan Sallā mereka di antara sesama manusia.  Tuhan akan mencatat setiap perilaku hamba-Nya setiap hari termasuk apa yang mereka ucapkan. Setiap minit pikiran dan perilaku dipertimbangkan dan dicatat. Dia mencatat PERILAKU dan bukan sejumlah besar komat-kamit yang dilontarkan oleh para hamba-Nya. Kerana Kami menciptakan manusia, maka Kami sangat memahami pikiran-pikirannya yang terdalam. Kami lebih dekat kepadanya ketimbang saluran tenggorokannya. Dua malaikat di sebelah kanan dan kiri mencatat semua perbuatannya. Tak satupun ucapannya yang lepas dari pengamatan (Surat 50 ayat 16-18). Di akhirat kita diperintahkan untuk membaca sendiri catatan-catatan perilaku kita:

Dan Kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat catatan mereka sendiri. Pada hari ini kamu akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Inilah kitab kami yang menuturkan kebenaran kepadamu. Ini adalah catatan yang menyampaikan kebenaran tentang dirimu. Sesungguhnya Kami telah mencatat semua perbuatanmu (Surat 45 Ayat 28-29).

Manusia diperintahkan untuk menjunjung tinggi komitmen mereka melalui perilaku seperti yang ditentukan dalam wahyu. Sembahyang ritual tidak dapat memenuhi komitmen ini. Sungguh tidak masuk akal untuk menyulap dunia dimana kelompok pendoa dalam jumlah besar telah lebih diutamakan daripada berbuat baik. Kamu harus menjunjung tinggi sesuai apa yang diperintahkan, dan juga mereka yang berlawanan denganmu, dan janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya, Dia mengetahui apapun perilakumu, Dia mengawasimu. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang akan membuatmu merasakan Api Neraka, dan tak satupun kecuali Allah sebagai pelindungmu, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan junjung tinggilah komitmenmu (Aqimi-Sallaa-ta) pada siang hari dan sebahagian malam. Sesungguhnya, perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kamu harus tabah. Tuhan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebajikan (Surat 11 Ayat 112-114).

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan apa yang telah diperintahkan, jangan melampaui batas. Tuhan mencatat semua perilaku. Orang-orang harus memenuhi komitmen mereka untuk berbuat baik pada siang hari dan sebahagian malam. Konsep ini sederhana. Perbuatanperbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk, dan ini adalah satu cara untuk mengingat Tuhan. Perbuatan baik tidak akan pernah dipenuhi melalui sembahyang ritual. Jika konsep din sudah benar-benar dipahami, maka jelas bagi Muslim beriman bahawa merupakan kewajipannya untuk berkomitmen melaksanakan perintah-perintah ini, menjunjung tinggi dan mematuhinya.

Permasalahan muncul ketika pikiran diatur dan diprogram pada keadaan bahawa Sallā beerti solat, dan dengan menghilangkannya, komitmen yang sebenarnya diabaikan. Kemudian mereka mengajarkan nilai-nilai mereka kepada yang lain yang mendengarkan tanpa mengajukan pertanyaan, seperti yang telah mereka lakukan. Surat 107 adalah surat yang sangat pendek yang hanya berisi tujuh ayat. Nama Surat itu adalah Sedekah (Al Maa’uun). Seseorang yang berkomitmen pada dirinya untuk menjalani din yang diperintahkan seharusnya tidak mengabaikan komitmen-komitmennya untuk berbuat kebaikan.

Tahukah kamu orang yang menolak keimanan itu? Mereka menelantarkan anak yatim. Mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka terkutuklah orang-orang yang berkomitmen, namun tidak mempedulikan komitmennya. Mereka itu hanya pamer. Dan mereka enggan Bersedekah (Surat 107 Ayat 1-7). Bandingkan dengan semua terjemahan yang sejalan dengan budaya Arab yang diputarbalikkan:

Tahukah kamu orang yang menentang keimanan itu? Mereka melupakan anak-anak yatim. Mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka terkutuklah orang-orang yang sembahyang secara ritual, namun meninggalkan sembahyang ritual mereka. Mereka hanya pamer. Dan mereka enggan Bersedekah (Surat 107 Ayat 1-7).

Ketujuh ayat itu saling berkaitan. Memperhatikan anak yatim, memberi makan orang miskin dan berbuat amal yang hanya dapat dipenuhi oleh perbuatan orang yang berkomitmen. Tetapi bangsa Arab mendorong para pengikutnya untuk bersembahyang secara ritual guna memecahkan permasalahan anak yatim, orang-orang miskin dan pekerjaan-pekerjaan amal. Alih-alih berkomitmen pada diri mereka secara individual dan kelompok memperhatikan anak yatim, orang miskin dan bersedekah dari pendapatan mereka, orang-orang Arab melatih para pemimpin agama mereka dalam Agama Arab untuk menjadi generator pendapatan. Mereka melakukan pungutan ilegal dari masyarakat dengan memanipulasi kata Zakaa dalam Al Quran menjadi zakat keagamaan (bacalah bahagian Empat dari buku ini). Al Quran memberikan beberapa contoh lain perbuatan baik yang harus dipatuhi oleh mereka yang berkomitmen kepada Cara Hidup yang ditentukan oleh Allah: Sungguh beruntung bagi orang-orang beriman, yang menjunjung tinggi komitmen, iaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna, mereka yang menjaga kesucian kecuali dengan istri-istri mereka dan mereka yang menjadi miliknya secara sah, apakah mereka melakukan hubungan seks tanpa disalahkan’ (Surat 23 ayat 1-6), dan kemudian dilanjutkan, ‘Mereka dapat dipercaya bila menyangkut deposit yang dipercayakan kepadanya, atau janji-janji yang dibuatnya, dan mereka terus mematuhi komitmen-komitmen mereka. (Ayat 8-9 dari surat yang sama). Menurut ayat ini mereka yang mematuhi setiap komitmen-komitmen adalah orang-orang beriman yang beruntung. Tak seorangpun dapat menghindari perkataan yang sia-sia, menjaga kesucian, dapat dipercaya, dan memenuhi janji mereka melalui solat ritual. Setiap ketika kata Sallā atau turunan dari akar kata ini muncul dalam Al Quran, dan selalu dikutip dalam beberapa konteks perbuatan baik yang harus dilakukan manusia. Namun orang-orang Arab dengan sengaja membajak kata ini. Mereka melatih para pengikut mereka yang tidak paham untuk mengabaikan konteks subyek tersebut sepenuhnya. Kita lihat contoh lain dari Al Quran tentang menjunjung tinggi komitmen ‘Sallā’.

Mereka memenuhi janji mereka kepada Tuhan, dan mereka tidak melanggar janji, dan mereka menjunjung tinggi apa yang diperintahkan Tuhan untuk ditegakkan, mereka menghormati Tuhannya, dan mereka takut akan hukuman yang berat. Dan mereka tetap bersabar dalam mencari karunia Tuhannya, mereka menjunjung tinggi komitmen dan mereka beramal dari rezeki yang diperolehnya untuk mereka secara rahasia atau terbuka. Mereka menghadapi kejahatan dengan kebaikan. Mereka pantas mendapatkan tempat yang mewah (Surat 13 Ayat 21-22). Dalam hal ini tak seorangpun mampu memenuhi semua janji hanya dengan melakukan sembahyang ritual. Seseorang harus berkomitmen pada dirinya sendiri untuk melakukan semua perbuatan melalui keyakinannya sesuai dengan din yang diperintahkan. Ada begitu banyak surat dalam Al Quran dimana kata Sallā jelas dalam maksud dan maknanya. Makna itu meliputi komitmen, kewajipan, janji dan kata-kata dari esensi yang sama. Tuhan mengatakan setiap orang harus menjunjung tinggi komitmen melalui perbuatan mereka dan bukan penyembahan, bangkit dan bersujud setiap hari. Para pembaca Al Quran akan berada di bawah tekanan menemukan referensi ritual-ritual yang berhubungan dengan sembahyang umat Muslim yang teratur.

KOMITMEN IBRAHIM

Tidak ada sesuatu yang baru mengenai menjunjung tinggi komitmen oleh orang-orang beriman untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana Cara hidup yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Al Quran. Hal itu tidak diperkenalkan pada masa nabi terakhir. Umat manusia diperintahkan untuk mematuhi komitmen mereka pada masa Ibrahim. Allah menyebutnya orang yang berkomitmen yang mengabdi Satu Tuhan dengan menjunjung tinggi kewajipan melalui Cara Hidup atau din-nil-lah yang ditentukan oleh Tuhan.

Wat-taqizu min-maqam-mi Ibrahim-ma Mu-Sol-lan.

Belajarlah dari status Ibrahim Orang yang Berkomitmen (Surat 2 Ayat 125).

Ibrahim dan anak cucunya tinggal di lembah tandus dan berharap anak cucunya menjalani hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah sehingga mereka juga dapat menjunjung tinggi komitmen atau ‘Sallā-ta’.

Rob-bana inni askantu min-zuriati bawadi ghoi-ri zar-ghain I’nda-baiti-kal mu-harami. Robbana li-yu-qimus-Sallaa-ta.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah tinggal bersama keluargaku di lembah yang tandus ini sesuai dengan perintahMu dalam sistem itu. Ya Tuhan kami, biarkan mereka menjunjung tinggi Komitmen mereka (Sallaa-ta) (Surat 14 Ayat 37).

KOMITMEN MUSA

Musa dipilih di antara Bani Israil untuk membebaskan mereka dari penindasan Firaun. Sebelum mereka ke luar dari Mesir, mereka diperintahkan untuk bersikap rendah hati dan menggunakan rumah mereka sebagai tempat tinggal sambil tetap menjunjung tinggi komitmen mereka. Sekali lagi kata Sallā digunakan untuk komitmen.

Kami memberikan semangat kepada Musa dan saudaranya. ‘Biarkan kaummu menempati rumah-rumah mereka di Mesir, dan biarkan mereka menjadikan rumahrumah itu sebagai tempat tinggal, dan biarkan mereka menjunjung tinggi komitmen (Sallaa-ta), serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman’ (Surat 10 Ayat 87).

Setelah mereka diselamatkan, Taurat diwahyukan kepada Musa dan kaumnya diperintahkan untuk memenuhi janjinya dengan menjunjung tinggi komitmen dan menjaga kemurnian mereka. Kata yang sama ‘Sallaa-ta wa-atu-zakaa’ digunakan dalam ayat ini: Wa-iz aqodz-na misha qor Bani-Israela la-ta’budu-na ilal-lah wa-bil-walidai-ni ih-sanan wa-zil-qurba, wal yatama, wal-masakini, wa-qulu-lin-nas husnan, wa-aqimus-Sallaa-ta waatu-zakaa-ta.

Dan ketika Kami membuat janji dengan Bani Israil iaitu janganlah kamu Mengabdi selain Allah. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, sanak saudaramu, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, serta junjung tinggi komitmen dan jagalah kemurnian mereka (Sallaa-ta-wa-atu-zakaa) (Surat 2 Ayat 83).

Bani Israil diperintahkan untuk mengabdi Tuhan dengan menghormati orang tua dan sanak saudara mereka serta memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta berbicara dengan sopan kepada sesama manusia. Ini adalah komitmen-komitmen mereka. Mereka harus menjunjung tinggi komitmen itu dan menjaga kemurniannya. Tuhan tidak memerintahkan kepada mereka untuk bersembahyang secara ritual dan membayar zakat guna memenuhi tanggung jawab ini.

KOMITMEN ISA

Dan Isa putra Maryam dikirim kepada mereka dengan Tanda-tanda yang sangat hebat untuk menegaskan apa yang diberikan kepada Musa. Bahkan ketika dia masih bayi, Isa mengatakan kepada umatnya bahawa ia diperintahkan untuk menjunjung tinggi kewajipan/ komitmen dan menjaga kemurniannya atau Sallaa-ti-wa-Zakaa-ti:

Waja’al-lani mubarokah ainama kontu wa-ausorni bis-Sallaa-ti wa-Zakaa-ti ma-dumtu hiya.

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati kemana sahaja aku pergi dan Dia memerintahkan aku untuk memenuhi Kewajipan dan Kemurnian selama aku hidup (Surat 19 Ayat 31).

Ketika Isa putra Maryam mengatakan Wa-ausomi bis-Sallaa-ti ia tidak bermaksud mengatakan ‘Saya diperintahkan untuk bersembahyang secara ritual’, tetapi ia mengatakan bahawa ia diperintahkan dengan komitmennya untuk memperbaiki Bani Israil. Kerana mengatakan hal itu, namanya dipaku di salib.

KOMITMEN NABI TERAKHIR

Al Quran bukanlah wahyu baru atau serangkaian petunjuk baru dari Tuhan. Al Quran adalah serangkaian peraturan yang sama yang diperintahkan kepada Ibrahim dan Musa. Pengertian dari semua kitab adalah sama.

In-naa haza lafi suhufil ulaa, suhufi Ibrohim wa-musaa.

Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa (Surat 87 Ayat 18-19).

Kita telah melihat Ibrahim mengucapkan kata Sallā dalam bahasanya. Tuhan menggunakan kata Sallā untuk Musa dan umatnya dalam bahasa mereka. Isa juga mengucapkan kata sollaa yang sama dalam bahasanya. Kata yang sama diulang dalam Al Quran berbahasa Arab. Setiap orang yang membaca Al Quran akan menemukan kata Sallā untuk pertama kali pada ayat 3 Surat 2 pada kitab tersebut.Kitab ini boleh dipercaya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, mereka percaya pada hal yang tak terlihat, dan menjunjung tinggi komitmen (Sallaa-ta) serta memberikan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka (Surat 2 Ayat 2-3).

Oleh kerana itu, kata Sallā merujuk pada komitmen atau kewajipan dari masa Ibrahim dan bukan sembahyang ritual.

Kata Sallā pada awal surat 2 dalam Al Quran merujuk kepada mereka yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan yang tak terlihat; mereka menjunjung tinggi komitmen dengan menafkahkan sebahagian harta dari yang diberikan oleh Tuhan. Ini merupakan bahagian dari komitmen. Bila mereka terus membaca, mereka akan menemukan lebih banyak ayat-ayat yang mengupas secara mendalam tentang komitmen tambahan.

Mereka percaya kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan hari akhirat (Surat 2 Ayat 4).

Mereka yang percaya pada Tuhan berkomitmen untuk meyakini ini. Kata Sallā pada ayat 3 tidak beerti sembahyang ritual kerana kita tidak boleh beramal melalui ‘sembahyang ritual’ dan kita tidak boleh meyakini kitab-kitab Tuhan melalui ‘sembahyang ritual’.

Jika kita meyakini kitab ini maka kita akan melihat semua hukum-hukum yang ditentukan dalam kitab ini. Dengan rahmat Allah, Dia akan membukakan hati kita kepada penyerahan diri ketika hati kita berkata, ‘Kami mendengar dan kami mematuhi’. Inilah saatnya bahawa kita telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan:

Kamu harus bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepadamu dan peganglah janji yang telah Allah buat denganmu ketika kamu mengatakan, ‘Kami mendengar dan kami mematuhi’. Kamu harus takwa kepada Tuhanmu dan Allah sangat mengetahui pikiranmu yang paling dalam (Surat 5 Ayat 7).

Kita tidak melihat Tuhan, tetapi Dia mendengar pikiran kita yang paling dalam. Pada ketika hati kita mengatakan ‘kami mendengar dan kami mematuhi’ jalan yang ditetapkan-Nya maka kita telah setuju untuk menjunjung tinggi Sallā kita.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Kitab suci dan junjung tinggi komitmen. Sesungguhnya komitmenmu itu akan menjauhkanmu dari perbuatan keji dan mungkar dan juga agar kamu mengingat Allah, yang Maha Besar (Surat 29 Ayat 45).

Komitmen kita merupakan proses yang terus berlangsung sebagai Cara Hidup mulai dari terbit matahari hingga tenggelamnya matahari dan selama bahagian-bahagian malam. Kamu harus menjunjung tinggi sesuai apa yang diperintahkan, dan juga mereka yang bertaubat denganmu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Dia mengetahui apapun perbuatanmu, dia mengawasimu. Dan janganlah kamu berpihak kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu masuk dalam api Neraka, dan tak ada selain Allah sebagai pelindungmu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Dan junjung tinggi komitmenmu (Aqimi-Sallaa-ta) sampai akhir siang hari dan sebahagian dari malam. Sesungguhnya, perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kamu harus tabah. Tuhan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman (Surat 11 Ayat 112-114).

MEMOHON PERTOLONGAN ALLAH TANPA MELAKUKAN RITUAL

Allah selalu dekat dengan semua manusia. Mereka diperintahkan untuk meminta pertolongannya secara langsung dan mereka diminta untuk bersabar sambil terus berkomitmen melakukan hal-hal yang baik.

Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, katakan kepada mereka, ‘Aku sangat dekat. Aku menjawab doa SETIAP orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh kerana itu, hendaklah mereka memenuhi segala perintah-Ku, dan beriman kepada-Ku, agar mereka mendapatkan petunjuk (Surat 2 Ayat 186).

Mencari pertolongan melalui ketabahan dan komitmen, ini memang sukar, tetapi tidak sesukar bagi mereka yang gigih dan menyadari bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan-Nya. Pada akhirnya mereka akan kembali pada-Nya (Surat 2 Ayat 45-46).

Manusia itu pada dasarnya merupakan makhluk lemah yang rapuh dan merasa tidak aman. Ritual, adat istiadat, dan tradisi memberikan daya tarik yang melegakan dan meyakinkan buat mereka. Fungsinya seperti pembawa perdamaian. Mereka mengarah pada penyembahan. Keyakinan itu selanjutnya mewujudkan ketakutan, harapan, mimpi dan keinginan-keinginan mereka ke dalam sesuatu yang nyata. Bagaimanapun juga konsep Tuhan yang Tak Terlihat sepenuhnya bertolak belakang dengan penyembahan berhala. Jauh lebih mudah melakukan sembahyang ritual daripada berbicara langsung, dari hati ke hati, dengan Tuhan. Para pemuja berhala menempatkan keyakinan mereka pada sepotong kayu, salib, bulan baru dengan bintang, batu, dinding, rumah batu dll untuk membantu berkonsentrasi pada gagasan bersama. Ada orang-orang yang meletakkan kepercayaan pada orang lain. Mereka akan mengagungkan setengah dewa dan berhala ini melalui tindakan penyembahan fisik. Ironis memang bahawa banyak yang tidak menyadari bahawa mereka boleh mengagungkan dan bersaksi kepada Tuhan yang tak nampak hanya dengan menjunjung tinggi komitmen untuk berbuat baik dan budiman. Sederhana. Apa yang lebih sederhana ketimbang menjadi saksi bagi Tuhan dengan berbuat kebajikan? Jadilah saksi sambil memberikan contoh. Tidak perlu banyak bicara. Lakukan saja.

Ketika manusia memerlukan pertolongan Allah atau memohon kepada Allah, mereka dapat meminta atau memohon setiap saat, siang atau malam hari, di mana sahaja di dunia ini atau di luar angkasa. Wudhu ritual dan prosesnya tidaklah penting. Bahkan Al Quran mengingatkan kita bahawa mereka yang terlalu bangga memohon kepada Allah, akan terbakar dalam api neraka. Kita harus mengingat Tuhan sehingga Dia akan mengingat kita. Dengan demikian ini merupakan hubungan timbal balik.

Tuhanmu berfirman, ‘Memohonlah kepadaKu’[10], dan Aku akan menjawab permohonanmu. Bagi orang-orang yang terlalu sombong untuk mengabdi kepada-Ku, mereka akan masuk neraka (Surat 40 ayat 60).

Kerana itu, kamu harus mengingat-Ku, nescaya Aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari-Ku (Surat 2 Ayat 152).

Permohonan atau doa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, kebijaksanaan, perlindungan, bantuan, kekayaan, petunjuk, atau segala sesuatu semuanya merupakan bahagian dari keadaan manusia dalam mengabdi Tuhan. Tawaran bantuan dan petunjuk telah diberikan, namun banyak yang memohon kepada rasul-Nya, orang suci, pujaan-Nya yang sudah wafat, dan beberapa bahkan meminta kepada jin[11]. Walaupun tawaran bantuan telah diperpanjang, sangatlah berlebihan bila memohon kepada Tuhan hanya pada ketika memerlukan saja. Oleh kerana itu, kita harus ingat untuk mengagungkan-Nya setiap ketika dan memuliakan-Nya, terutama di ketika kita sedang tidak memerlukan pertolongan.

Dalam menciptakan langit dan bumi, dan perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal yang mengingat Tuhannya sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha Mulia Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka (Surat 3 Ayat 190-191).

Hamba Tuhan diminta untuk mengingat Tuhannya dengan memuji dan mengagungkan-Nya, Kemahakuasaan-Nya dan Keberadaan-Nya sesering mungkin. Mereka yang dekat denganNya, mengagungkan nama-Nya siang dan malam dan mereka tidak dapat mencapai ini hanya dengan melakukan gerakan pantomim yang tidak beraturan. Mereka melakukan ini dengan mengikuti peraturan perilaku yang lebih tinggi dan menjadi saksi bagi Tuhan mereka. Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan mereka yang berada di sisi-Nya tidak pernah merasa angkuh dalam MENGABDI-Nya, dan tiada pula merasa letih. Mereka mengagungkan-Nya siang dan malam (Surat 21 Ayat 19).

Nabi Zakaria memohon secara khusus kepada Tuhan agar dikaruniai anak laki-laki. Setelah permohonan itu dikabulkan, malaikat yang menyampaikan berita kepadanya memerintahkannya untuk mengingat dan mengagungkan Tuhan siang dan malam. Tuhan tidak meminta dia untuk bersembahyang secara ritual.

Dia berkata, ‘Ya, Tuhanku berilah aku suatu tanda’. Allah berfirman, ‘Tandanya adalah kamu tidak akan dapat berbicara kepada manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Dan kamu harus sering mengingat Tuhanmu dan mengagungkan Dia siang dan malam’ (Surat 3 Ayat 41).

Dalam rutin kita sehari-hari, kita diperintahkan untuk mengagungkan Tuhan yang beerti MENGABDI kepada-Nya.

Kerana itu bersabarlah dengan ucapan mereka, dan pujilah keagungan Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, juga pada sebahagian malam dan pada kedua ujung hari, sehingga kamu akan memperoleh kebahagiaan (Surat 20 Ayat 130).

Kita tidak perlu meritualkan metode memanggil, memuji, mengingat atau mengagungkan Tuhan. Kita mengagungkan Dia di dalam hati kita secara terus menerus atau berbicara lembut kepada-Nya. Kita boleh mengingat-Nya ketika berkendaraan, berjalan, berdiri, duduk atau berbaring setiap ketika setiap hari.

MENGAGUNGKAN ALLAH MELALUI KOMITMEN

Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi mengagungkan dan memuji Tuhan. Masing-masing mengetahui komitmen mereka. Oleh kerana itu, manusia tidak boleh angkuh dalam mengagungkan Penguasa Alam Semesta:

Mengagungkan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dia adalah Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana (Surat 62 Ayat 1).

Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah diagungkan oleh setiap mahluk di langit dan di bumi dan juga burung-burung yang sedang terbang? Sungguh, setiap dari mereka mengetahui ‘komitmen’ (Sallaa-ta-hu) dan pujian mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan (Surat 24 Ayat 41).

Mengagungkan Dia tujuh langit dan bumi serta segala sesuatu yang berada di dalamnya. Dan tak ada yang tak memuji keagungan-Nya, tetapi kamu tidak mengerti pujian mereka. Dia adalah Pemaaf (Surat 17 Ayat 44).

Manusia dituntun untuk mempercayai bahawa mereka harus membungkuk dan bersujud secara fisik kepada Tuhan sebagai metode penyembahan kepada Tuhan. Orang Arab mengatakan kata sujud[12] dalam Al Quran beerti menempelkan wajahnya ke tanah. Akan tetapi, kata sujud di dalam Al Quran tidak merujuk pada gerakan fisik. Arti sujud adalah dalam keadaan patuh.

SEMBAHYANG RITUAL TIDAK ADA DI DALAM AL QURAN

• Allah tidak memerintahkan sembahyang ritual kepada nabi terakhir atau kepada semua nabi sebelumnya.

• Al Quran memiliki 114 surat dan 6348 ayat. Tak satu ayatpun yang menyuruh manusia, ‘Kamu harus melaksanakan sembahyang ritual kepada Allah’.

• Sembahyang ritual merupakan tindakan penyembahan. Allah TIDAK PERNAH memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk memuja-Nya.

• Wahyu yang diturunkan kepada nabi terakhir bukanlah wahyu yang baru dari Allah. Kitab ini BUKAN mengenai agama atau menyembah Tuhan.

12[]Kata sujud beerti berserah diri atau menghamba. Harap baca baca bahagian Delapan.

• Semua pemimpin Agama Arab sampai ketika ini bersikap keras bahawa tidak ada keterangan sama sekali tentang sembahyang ritual secara mendalam dalam Al Quran. Mereka adalah pembual yang bodoh, jika kita hanya mematuhi Al Quran, maka kita tidak perlu melakukan solat lima waktu sehari kerana Al Quran tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah ritual, yang kita laksanakan sekarang. Ini adalah kesaksian dari para pemimpin agama Arab sendiri. Mereka sangat bangga membungkuk dan bersujud kepada berhala batu setiap hari. Mereka sangat bangga akan agama ciptaan yang mereka kembangkan.

‘SEMBAHYANG RITUAL ADALAH SEBUAH KONSPIRASI’

Orang-orang Arab melakukan konspirasi terhadap Islam dengan menghancurkan tujuan wahyu yang diturunkan sebagai sumber komitmen yang diperintahkan antara Tuhan dan manusia. Mereka menggantinya dengan ‘jalan pintas’ ritual kafir, yang membuat orang merasa bersalah dengan menjunjung tinggi kewajipan mereka tanpa harus melakukan perbuatan yang baik. Mereka yang mematuhi solat lima, empat, tiga, dua kali atau sekali sehari melakukannya untuk orang Arab dan BUKAN untuk Tuhan.

Penulis telah berusaha untuk mengatakan bahawa Islam adalah Cara Hidup yang sederhana. Al Quran ditulis dengan sederhana. Al Quran diperuntukkan bagi manusia di seluruh dunia, diperuntukkan bagi semua warna kulit dan ras. Namun pembaca seharusnya tidak menarik kesimpulan bahawa sesungguhnya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa itu mudah meskipun Cara Hidup itu sederhana dan mudah.

Tanpa berdasarkan pada kitab suci, tradisi Arab mengatakan bahawa nabi terakhir berbicara kepada Tuhan di langit ketujuh untuk bernegosiasi tentang sembahyang ritual. Aneh rasanya bahawa Rasul Allah harus mempertanyakan isi dari pesan Allah. Sama anehnya bahawa seorang Rasul memilih untuk menengahi atas nama si penerima pesan tersebut. Rasanya kurang pantas bahawa seorang Rasul harus memilih untuk melawan kehendak Allah, namun orang-orang Arab itu telah mengarang cerita dengan menjadikan Musa penghasut yang menyangkal para Muslim boleh sembahyang 50 kali sehari. Dengan menganggap 16 jam terjaga sehari, yang beerti Anda harus sembahyang kira-kira setiap 19 minit sekali.

Dengan menganggap seseorang harus membungkuk dan bersujud ke arah batu berhala tujuh belas kali sehari, beerti orang-orang beriman membungkuk dan bersujud sebanyak 850 kali per hari. Nampaknya orang-orang Arab menjadi yang terdepan dalam olah raga aerobik. Makanya tidaklah mengherankan sementara banyak negara-negara Muslim, yang walaupun memiliki sumber daya alam berlimpah, namun tetap belum mampu menjadi negara maju. Mereka terlalu sibuk mencoba mencari cara-cara baru untuk bersembahyang.

Bagaimana ini dilakukan? Bagaimana kamu memperdaya begitu banyak orang-orang beriman ke dalam ‘kebenaranmu’ yang aneh? Ini tercapai dengan manipulasi Surat 17 Ayat 1. Menjauhkan diri, tampaknya tak ada yang keliru. Memeriksa ayat ini dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya akan menantang logika. Pengujian kebenaran yang paling sederhana dalam Surat 17:1 sampai 17:7 adalah tentang riwayat Bani Israil dan kisah Musa yang bertemu dengan Tuhan pada suatu malam untuk menyaksikan tanda-tanda Tuhan[13]

. Kata

Sallā bahkan tidak disebutkan dalam ayat ini. Sangat disayangkan bahawa Nabi terakhir menjadi korban yang malang dari orang-orang Arab yang berkhianat.

-----------------

4[]Kata ini diucapkan sebagai “Salaat” oleh pengikut Agama Arab meskipun konsonan akar katanya adalah Sod Lam seperti yang digunakan dalam Surat 75 Ayat 31 yang seharusnya diucapkan “Sallā”. Arab mendorong para pengikutnya untuk mengucapkan banyak kata dalam Quran sesuai dengan pola vokal kata tersebut.

5[]Meskipun kata ini dibaca “Zakaa” bangsa Arab mengubah maknanya dan juga pengucapannya dan menyebutnya “zakat”. So-laa disebutnya Salaat dan Zakaa disebut Zakat (salah interpretasi pada kedua hal tersebut). Harap baca bahagian Empat dari buku ini.

6[]Sunni dan Syiah adalah dua sekte agama terbesar dalam Agama Arab di samping beberapa ratus sekte lain yang lebih kecil dengan mullah yang berbeza.

7[]Para pemuja berhala diharuskan menegakkan komitmen mereka (sol-la) setelah mereka menyesali perbuatan jahat mereka meskipun nyatanya mereka tetap sahaja penganut politheis (banyak Tuhan) sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat 9 Ayat 5. Perhatikan penggunaan istilah ini yang dilekatkan pada kalangan non-Muslim.

8[]Umat nabi Syuaib menolak komitmen (Sallā) yang dicoba diajarkan oleh Syuaib.

9[]Setiap kali kata “Sallā” diberi tambahan vokal pendek atau dengan awalan maupun akhiran maka kata itu tidak akan pernah dilafalkan sebagai “salaat”

10[]Meskipun Quran diturunkan kepada nabi terakhir, tetapi pesan yang ada di dalamnya ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa melihat warna kulit, kepercayaan ataupun bahasa. “Berserulah kepadaKu, ingatlah Aku kerana Aku berada lebih dekat daripada urat nadimu” atau kalimat apapun yang diucapkan sebagai orang pertama yang dimaksudkan untuk setiap laki-laki dan perempuan.

11[]Ciptaan Tuhan yang lain yang bukan manusia, tetapi tunduk kepada Tuhan.